Activiteiten

Onze activiteiten geven richting aan onderwijs en opvoeding in een complexe samenleving. Dit geeft steun. Lees hieronder meer over onze activiteiten.  Het wekt vertrouwen als de Bijbel daarbij uitgangspunt en richtinggever is. Voor alle genoemde data geldt D.V.  Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Burgerschapsonderwijs

Deze pagina geeft een overzicht rond het thema burgerschapsonderwijs. Hieronder vindt u belangrijke en relevante informatie, nieuwsberichten en documenten. Ook vertellen we hoe KOC Diensten uw school kan ondersteunen bij het vormgeven van de burgerschapsopdracht.

Lees verder >

Beleidsvorming vanuit onze identiteit

Onderwijsrecht, arbeidsrecht en andere rechtsgebieden. Ze spelen een rol op elke basisschool. In veel gevallen hebben wettelijke regels raakvlakken met identiteitsgebonden standpunten. KOC Visie en de VBSO houden ontwikkelingen in wet- en regelgeving nauwgezet in de gaten en werken daarbij nauw samen.

Lees verder >

Methodeontwikkeling

Verantwoorde leermethodes leveren een bijdrage aan Bijbels genormeerd onderwijs. Leraren moeten over zulke methodes kunnen beschikken. KOC Visie heeft zich hiervoor ingezet. We ontwikkelden (in samenwerking) lesmethodes voor het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Lees verder >

Advisering en toerusting kerkenraden

Kerkenraden kunnen in hun gemeente te maken krijgen met vraagstukken op allerlei gebieden.  KOC Visie wil kerkenraden hierbij adviseren en ondersteunen.

Lees verder >

Projectgroep Media

De Projectgroep Media (PM) is een samenwerkingsverband en overlegplatform op het gebied van de moderne media. De hoofddoelstelling is het bevorderen van Bijbels verantwoord gebruik van de moderne media.

Lees verder >

Toerusting catechiseermeesters

Bij het catechiseren gaat het om het hart van onze jongeren. Hoe kunnen we hun aandacht vangen en betrokkenheid vergroten? Hoe kunnen we  bijdragen aan het verstevigen van het fundament wat vanuit de opvoeding en het onderwijs op de scholen meegegeven wordt?

Lees verder >

Lezingen voor een gemeenteavond of ouderavond

Organiseert u een bijeenkomst over een opvoedkundig onderwerp? Zoekt u een spreker? KOC Visie levert graag de spreker. Bijbel en belijdenisgeschriften zijn het uitgangspunt. Dat geeft houvast. Opvoedingsonzekerheid is niet nodig met zo’n uitgangspunt. “Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.” (Psalm 119:67; berijmd).

Lees verder >

Bezinning op opvoedingsvraagstukken

Bij de opvoeding rijzen er steeds nieuwe vragen. Soms wilt u graag dat een deskundige met u meedenkt. De mensen van KOC Visie bezinnen zich voortdurend over opvoedingsvraagstukken en ontwikkelen producten voor de dagelijkse praktijk.

Lees verder >

Schildserie – voor toerusting van jongeren

Onze jongeren krijgen vaak de vraag om hun standpunten over identiteitsonderwerpen te beargumenteren. Door het schrijven van Schildserielessen willen we hen daarbij ondersteunen.

Lees verder >

Achter de schermen

Achter de schermen bestaat uit een leerlijn voor groep 1 tot groep 8, een draaiboek voor ouderavonden en twee halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten voor ICT-coördinatoren. De lessen gaan over de thema’s gamen, internet, muziek, sport en sociale media. Achter de schermen helpt scholen bij het vormgeven van media-educatie en mediawijsheid.

Lees verder >

Project Huiselijk geweld en kindermishandeling

Hebt u vragen over huiselijk geweld, seksueel misbruik of kindermishandeling? De aandachtfunctionarissen van het project Huiselijk geweld en kindermishandeling staan voor u klaar. De aandachtfunctionarissen werken vanuit De Vluchtheuvel, Stichting Schuilplaats en KOC Diensten.

Lees verder >

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding. Zij dragen een deel van die verantwoordelijkheid over aan school. Werken ouders en school in goede harmonie samen? Dan komt dat ten goede aan die de groei en ontwikkeling van het kind.

Lees verder >

Denkt mee in opvoeding en onderwijs

Neem contact op