Materialen van scholen

Op deze pagina vindt u materialen die scholen zelf ontwikkeld hebben bij de methode ‘Vertel het door!’ en ter beschikking stellen aan andere gebruikers.
Mocht u ook zelf ontwikkeld materiaal ter beschikking aan andere gebruikers willen stellen, stuur dan een mail naar visie@koc.nu.

Materialen bij Vertel het door! – deel 1

Jaarplanning deel 1 – groep 6
Jaarplanning deel 2 – groep 7

De inhoud van de bestanden wordt door mij alleen gebruikt ter inzage of voor een digitale presentatie aan leerlingen van mijn school die de methode ‘Vertel het door!’ heeft aangeschaft. Ik ben mij bewust dat de intellectuele eigendomsrechten van deze bestanden berusten bij de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum of bij eventuele derden die toestemming hebben gegeven tot gebruik van het materiaal aan de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze bestanden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum.