Toerusting catechiseermeesters

Bij het catechiseren gaat het om het hart van onze jongeren. Hoe kunnen we hun aandacht vangen en betrokkenheid vergroten? Hoe kunnen we  bijdragen aan het verstevigen van het fundament wat vanuit de opvoeding en het onderwijs op de scholen meegegeven wordt?

Deze toerusting is bedoeld voor zowel startende als meer ervaren catechiseermeesters die hun catechisatielessen graag zo goed mogelijk inhoud geven en graag goed of beter contact met catechisanten willen krijgen.

Tijdens deze avonden wordt ingegaan op verschillende gebieden van het catechiseren. Elke avond heeft een eigen thema. Daarbij is er voldoende ruimte om bestaande kennis en ervaringen uit te wisselen met als doel elkaar te kunnen helpen en versterken. Tijdens de opening van de avonden wordt ingegaan op enkele aspecten van de geloofsleer.

Thematische opzet
Catechiseren is een middel om de geloofsleer over te dragen aan onze jongeren. Daarbij is het vaak zoeken naar de juiste toon en naar het stellen van de juiste vragen om hen ‘mee te nemen’ in de lesstof. Deze toerusting voorziet in een aantal handreikingen om zowel de leefwereld als de taal van de catechisanten beter te leren begrijpen. Daarnaast wordt nagedacht over de vraag hoe een catechisatieles op een goede wijze kan worden vormgegeven. Praktische handreikingen ten aanzien van didactisch en pedagogisch handelen kunnen het verschil maken in de lessen. De toerusting kan worden gevolgd, onafhankelijk van de catechisatiemethode die u gebruikt. Verder is er op de avonden ook ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen onderling.

Om dit zo goed mogelijk vorm te geven, zijn de avonden thematisch opgezet.


Basiscursusavond 1: ‘Een goede les voor mijn catechisanten’ (didactisch handelen)
In het eerste deel van de eerste avond staat het opbouwen van een goede les centraal. We gaan in op het belang van de centrale boodschap van de les en hoe deze in de lesopbouw terug moet komen. Verder gaan we in op de interactie tussen de zender en de  ontvanger. Hoe zorg ik ervoor dat de boodschap zo ‘verpakt’ wordt dat de ontvanger de boodschap ontvangt zoals deze bedoeld wordt? We richten ons hierbij op het belangrijkste doel van de catechese: het overdragen van kennis  en in tweede instantie op de wijze waarop dat het best kan gebeuren. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe jongeren geprikkeld kunnen worden om hun vragen te stellen. In het tweede deel van de avond wordt in groepjes een les voorbereid die tussen de eerste en tweede avond gegeven moet worden.

Basiscursusavond 2: ‘Goed contact met mijn catechisanten’ (pedagogisch handelen)
We kijken tijdens de tweede avond terug op de tijdens de eerste avond voorbereide les en trekken er lessen uit voor het vervolg Vervolgens gaan we in op de vraag wie onze catechisanten zijn en wat hun leefwereld is. Daarbij spreken we (met elkaar) over de wijze waarop we onze catechisanten het best kunnen benaderen en hoe we goed met hen in contact kunnen komen. Verder is er aandacht voor de dynamiek van groepen en hoe daar mee om te gaan. We zorgen daarbij voor verdiepende literatuur ter voorbereiding en om na te lezen. De nadruk ligt op de praktische kant van dit onderwerp.

Basiscursusavond 3: ‘Een goede werkwijze voor mijn catechisanten’ (werkvormen en gesprekstechnieken)
Tijdens de derde de avond staan we stil bij het belang van het ontwikkelen van vaardigheden om de boodschap goed over te brengen. We behandelen tijdens de derde avond welke werkvormen effectief en bruikbaar zijn tijdens de catechisatieles. Daarnaast gaat het over verschillende manieren waarop een goed gesprek over verschillende onderwerpen kan worden vormgegeven. Dit heeft alles te maken met welke taal we daarbij gebruiken en het belang van het eerst begrijpen van de jongeren voordat zij ons gaan begrijpen.


Na de basistoerusting bieden we verdiepingscursussen aan:

Verdiepingsavond 1:
‘Een goed opgezette les met goede werkvormen activeert en motiveert de catechisant’ (verdieping didactisch handelen)

Verdiepingsavond 2:
‘Goed contact motiveert en activeert de catechisant’ (verdieping pedagogisch handelen)

Verdiepingsavond 3:
‘Evenwichtig spreken met onze catechisanten’ (verdieping in een tweetal thema’s uit de geloofsleer: ‘verkiezing en verantwoordelijkheid’ en ‘wet en evangelie’)

Op deze avonden wordt onder andere ingegaan op de volgende vragen:
• In hoeverre helpt een goed opgezette les bij het activeren en motiveren van mijn catechisanten? We gaan dieper in op goede activerende didactiek en het
gebruik van werkvormen, passend bij de overdracht van de geloofsleer.
• Hoe motiveer en activeer ik mijn catechisanten, zodat ze betrokken zijn op de lesstof?
• Hoe zorg ik voor goed contact met mijn catechisanten, ook met de catechisanten die dreigen af te haken? We gaan in op goede contactmomenten voor, tijdens en na de les die helpen om een band op te bouwen en te versterken.

Daarnaast beginnen we de verdiepingsavonden met een inhoudelijk thema m.b.t. de geloofsleer.

We laten tijdens deze avonden ervaren catechiseermeesters aan het woord en er is volop ruimte om ervaringen hierin uit te wisselen om zo samen te leren.

Samenwerking

Deze toerusting wordt aangeboden door het Deputaatschap Opvoeding, Onderwijs en Catechese (DOOC). DOOC werkt samen met KOC Visie. De toerusting wordt door medewerkers (tevens zelf catechiseermeester) van KOC Visie uitgevoerd.

Investering

Het DOOC heeft besloten deze toerusting kosteloos aan de kerkenraden aan te bieden. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Als richtbedrag kan € 250,- per persoon (voor drie avonden) worden gedacht.

Belangstelling?

Deze toerusting wordt op verschillende data en locaties aangeboden. Kerkenraden worden vooraf aan het catechisatieseizoen uitgenodigd om deel te nemen.

Heeft u vragen of denkt u na over deelname aan de toerustingsavonden? Neem dan contact op met dhr. W.H. Heenck (whheenck@koc.nu).

Overzicht activiteiten