Vertel het door! – deel 2

Bedoeld voor gebruikers van de geschiedenismethode Vertel het door! U vindt hier van deel 2 per hoofdstuk: (1) De tekst van het leerlingenboek pdf, te gebruiken voor het digibord (2) De tekst van het werkboek (in kleur) pdf, te gebruiken voor het digibord (3) De tekst van de handleiding in pdf (4) De bestanden, waarnaar in de handleiding verwezen wordt.

 

De inhoud van de bestanden wordt door mij alleen gebruikt ter inzage of voor een digitale presentatie aan leerlingen van mijn school die de methode ‘Vertel het door!’ heeft aangeschaft. Ik ben mij bewust dat de intellectuele eigendomsrechten van deze bestanden berusten bij de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum of bij eventuele derden die toestemming hebben gegeven tot gebruik van het materiaal aan de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze bestanden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum.