Advisering en toerusting kerkenraden

Kerkenraden kunnen in hun gemeente te maken krijgen met vraagstukken op allerlei gebieden.  KOC Visie wil kerkenraden hierbij adviseren en ondersteunen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas ook in onze kerken voor. Dat vraagt om toerusting van kerkelijk werkers.

Op onze toerustingsavonden komen de de volgende aspecten aan bod:

  • Bijbelse bezinning op het thema;
  • beleving en gevolgen van (seksueel) geweld;
  • signalering van kwetsbare gezinnen;
  • handelen bij vermoedens van mishandeling.

Sociale kaart

Om kerkenraden te helpen bij het zoeken naar een instelling die in een bepaalde omstandigheid hulp kan bieden is een Sociale kaart opgesteld. Deze sociale kaart is opgesteld ten behoeve van kerkenraden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Neem voor nadere informatie contact op met dhr A.R. Bronkhorst. Gebruik daarvoor de contactbutton op deze pagina.

Overzicht activiteiten